Homepage

Reštaurovanie
umeleckých diel

- závesných obrazov a rámov
- polychrómovaných a pozlátených sôch
- nástenných malieb a štukovej výzdoby
- oltárnej architektúry
- starožitností

Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela

Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Dôkladným prieskumom diela na základe ktorého si reštaurátor vytvorí plán nasledujúcej činnosti. Reštaurátor musí predovšetkým s pokorou slúžiť danému dielu. Musí vedieť potlačiť svoju osobnosť, svoju vlastnú tvorivú invenciu. Na reštaurátora sa kladú veľmi rozmanité požiadavky a reštaurovanie tak vyžaduje rôzne kvalifikácie ako umelecké, tak technické. Musí mať výtvarné schopnosti, aby dokázal dielo obnoviť a prípadne doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias…

Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej formy diela. Každé dielo je jedinečné, a preto si každé vyžaduje individuálny prístup. Vstupné podmienky reštaurovania sa nikdy neopakujú, pri každom diele sú iné.

Vychádzajúc z uvedenej základnej platformy, musí reštaurátor aj metodik zohľadňovať všetky osobitosti a špecifické charakteristiky diela, jeho materiál, jeho umeleckú formu, techniku a technológiu jeho vytvorenia, stav zachovania, druh, rozsah a príčiny poškodenia, mieru a vhodnosť či nevhodnosť mladších zásahov, ktoré sa na diele zachovali a tiež aj funkciu, akú dielo plnilo a bude po reštaurovaní plniť, vrátane prostredia, v ktorom sa nachádzalo a v ktorom bude umiestnené.

Cieľom je prinavrátiť dielu jeho výtvarnú
a estetickú hodnotu a zastaviť proces degradácie

Reštaurátor musí zakaždým vychádzať z jedinečnosti diela

Reštaurátor musí byť nielen remeselne zručný a vedecky poučeným pracovník, ale aj umelcom, ktorý k opravám umeleckých diel pristupuje s výtvarným porozumením a taktom, ktoré mu napomáhajú určiť povahu a medze reštaurátorského zásahu v súlade s esteticko-štýlovými hodnotami opravovaného diela. Nestačí, aby pristupoval k danej úlohe len ako vedec alebo historik, či do konca len ako remeselník, ale musí s umeleckým nadaním spojiť v sebe všetky tieto zložky. Vzhľadom k rôznorodosti umeleckých diel neexistuje žiadny teoretický návod všeobecnej platnosti.  Iba reštaurátor, ktorý je schopný postrehnúť všetky jemné odtiene a finesy umeleckého diela, ich pri svojej práci neporuší.

navštívte predajnú galériu DIELO.EU - umelecká tvorba súčasných slovenských autorov